Политика за поверителност

Длъжностното лице по защита на данни на Администратора ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни, както и ще направи по-лесен и разбираем процеса на ползване на полагащите Ви се права като субект на лични данни. Адрес за директен контакт с него/нея е имейл:  orders@biosmart.bg

 

Видовете лични данни, които обработваме

 

I. Ние обработваме на договорно основание следните категории данни:

 

1. Данни за профила Ви в е-магазина  www.biosmart.bg  който се създава за Вас след  направена регистрация , приемайки Общите условия за използване на уебсайт и е-магазин  - www.biosmart.bg, (“Общите условия”):

 

●    Лично и фамилно име;

●    Имейл адрес;

●    Парола;

 

3. Информация  за онлайн поръчка през е-магазина www.biosmart.bg, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:

 

●    Лично и фамилно име на лицето за доставка;

●    Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;

●    Телефон за доставка;

●    Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;

●    Начин на доставка;

●    Начин на плащане;

●    Номер на поръчка;

●    Сума за плащане;

●    Статус на плащане;

●    Статус на доставката;

 

II. Обработваме следните данни на основание Вашето съгласие, изразено  чрез самостоятелно въвеждане на незадължителни данни и/или свободно избиране на конкретни опции:

 

1. Данни за профила Ви в е-магазина  www.biosmart.bg

 

2. Данни за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар, предоставени при попълване на контактна форма на е-магазина  www.biosmart.bg или при изпращане до нас на имейл, конвенционална поща, телеграма, факс, обаждане по телефон, изпращане на SMS, публикуване на коментар на блога  и други форми на комуникация и/или изразяване:

 

●    Лично и фамилно име;

●    Имейл адрес;

●    Телефонен номер;

●    Факс номер;

●    Адрес;

●    Интернет сайт;

●    Съдържание на коментара / съобщението;

 

 

3. Данни за онлайн поръчка през е-магазина :

 

●    История на поръчките;

 

 

Можете да оттеглите всяко от предоставените по-горе съгласия чрез  съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

 

III. Обработваме на законово основание, съгласно местното и съюзно законодателство, следните данни:

 

1. Данни за профила Ви в е-магазина www.biosmart.bg :

 

●    Лично и фамилно име;

●    Имейл адрес;

●    Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;

 

2. Данни за онлайн поръчка през е-магазина www.biosmart.bg :

 

●    Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;

●    Телефон за доставка;

●    Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;

●    Начин на доставка;

●    Начин на плащане;

●    Номер на поръчка;

●    Сума за плащане;

●    Статус и история на плащанията;

●    Статус и история на доставките;

●    История на поръчките;

 

IV. Обработваме въз основа на легитимен интерес, следните данни:

 

1. Данни за профила Ви в е-магазина www.biosmart.bg :

 

●    Лично и фамилно име;

●    Имейл адрес;

●    Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;

 

3. Данни за онлайн поръчка през е-магазина www.biosmart.bg :

 

●    Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;

●    Телефон за доставка;

●    Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;

●    Начин на доставка;

●    Начин на плащане;

●    Номер на поръчка;

●    Сума за плащане;

●    Статус и история на плащанията;

●    Статус и история на доставките;

●    История на поръчките;

 

Цели на обработката на личните данни

 

1. Данните за профила Ви в е-магазина  www.biosmart.bg  се обработват за целите на:

 

●    Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи - технически логове;

●    Доставка на поръчани продукти;

●    Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;

●    Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;

●    Автентикация при влизане в профила Ви;

●    Изпращане на съобщения чрез имейл и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна;

●    Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;

 

3. Данните за онлайн поръчка през е-магазина www.biosmart.bg  се обработват за целите на:

 

●    Доставка на продукти;

●    Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами;

●    Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни;

 

4. Данните за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар се обработват за целите на:

 

●    Идентификация Ви като изпращач/автор на съобщение или на публикуван коментар;

●    Осъществяване на комуникация с Вас;

 

Данните се обработват за следните срокове:

 

1. Данни, предоставени на договорно основание:

 

●    Данни за профила – до изтичането на 5 години от датата на последната онлайн поръчка или при липса на поръчка - до изтриване на профила чрез функционалностите на е-магазина или до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро. Данните за профила са свързани с и определящи за данните за онлайн поръчки, което определя приложението на заложения във връзка с тях срок. При липса на поръчка въз основа на неформалния договор за Вас като потребител има правно очакване за използване на профила и поради това сме Ви предостави функционална възможност по всяко време да изтриете профила си преди изтичането на крайния петгодишен срок.

●    Данни за онлайн поръчки - до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на давностния срок за погасяване на вземанията.

 

2. Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност - счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация - три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

 

3. Данни, предоставени въз основа на съгласие – до оттеглянето му, по начина по който е предоставено, включително чрез функционалностите на е-магазина или блога или чрез изтриване, а по отношение на е-магазина - и до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро;

Вашите права във връзка с личните Ви данни

 

1. Право на достъп:

 

●    По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;

 

 

2. Право на коригиране на неточни лични данни

 

●    Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Това може да сторите през Вашия профил през мобилното приложение или като се обърнете към нас писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;

 

 

3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:

 

●    Отпадане на необходимостта от обработка;

●    Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;

●    Незаконна обработка на данни;

●    Законово задължение за изтриване;

 

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

 

 

4. Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:

 

●    предоставяме данните директно на Вас

 

 

6. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

 

●    Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.

 

 

7. Право да възразите срещу директния маркетинг:

 

●    Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

 

 

8. Право на жалба до надзорен орган в държавата членка по обичайно ми местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считам, че обработването на личните ми данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора , надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.

 

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора,  по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи. Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.

 

Не използваме автоматизирани алгоритми и/или вскяакви други бот системи.